Samhällsorientering återrapportering 2021

Länsstyrelserna har ett uppdrag att följa upp samhällsorienteringen för nyanlända. Samhällsorienteringens syfte är att underlätta den nyanlände flyktingens etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen skall ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen.

I princip alla kommuner i Sverige lever upp till sitt ansvar att erbjuda samhällsorientering enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Enligt länsstyrelsernas lägesbilder uppger en klar majoritet av kommunerna att de har god förmåga att erbjuda samhällsorientering. Omkring hälften av landets kommuner anordnar samhällsorientering i samverkan med andra kommuner/kommunalförbund.

Samverkan mellan kommuner – även över länsgränser – blir än viktigare i takt med att mottagandet minskar och behov av att erbjuda samhällsorientering på de mindre vanliga språken ökar. Behovet av nationell samverkan är som störst avseende samhällskommunikatörer som behärskar de mindre vanliga språken, och digital plattform för samhällsorientering på de mindre språken.

Redovisningen analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Läs rapporten om samhällsorientering