Utveckla material för samhällsorientering återrapportering 2021

Under 2015 och några år framåt var det en kraftig ökning av antalet asylsökande och nyanlända som aktualiserade behovet av tidig och tydlig information om det svenska samhället och om rättigheter, skyldigheter och möjligheter i Sverige.

Utifrån regleringsbrevsuppdraget 3B20 har Länsstyrelsen Västra Götaland utvecklat delar av det utbildningsmaterial som används inom samhällsorienteringen (Om Sverige), bland annat genom att mer fokus har lagts på jämställdhet och mänskliga rättigheter. Metodstöd till Om Sverige har också tagits fram.

  • Textmaterialet Om Sverige har fått en ny disposition som utgår ifrån de mänskliga rättigheterna och är uppdelat utifrån förordningens åtta teman. Texterna är skrivna utifrån vissa pedagogiska riktlinjer och innehåller till exempel faktarutor om mänskliga rättigheter, reflekterande frågor, case, intervjuer, länkar, bilder med mera.
  • Metodstödet till Om Sverige består av samma åtta teman. Det är strukturerat enligt en pedagogisk modell i fem steg. Metodstödet innehåller bland annat övningar, metoder, diskussionsfrågor, bilder och filmer.
  • Förutom metodstödet till Om Sverige finns det även annat stödmaterial samlat.

 

Samarbetet med pedagoger, samhällskommunikatörer och sakkunniga har varit värdefullt i arbetet med att ta fram ett anpassat material för samhällsorienteringen. Till exempel länsstyrelserna, Göteborgs Stad, Göteborgsregionen (GR), MILSA utbildningsplattform, Forum för levande historia, Migrationsverket, Polisen, Kronofogden, Skolverket, universitet, Räddningstjänsten, UR (Sveriges Utbildningsradio), SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och många fler.

Intresset och engagemanget för uppdraget har varit stort och vi har fått många synpunkter under arbetets gång. Att omhänderta dessa synpunkter och göra löpande anpassningar, avgränsningar och begränsningar har varit en utmaning. Materialet kommer behöva justeras och anpassas över tid för att ständigt vara uppdaterat och korrekt. Uppdraget har varit komplext och det har varit särskilt utmanande att genomföra uppdraget inom den tidsram vi fått.

Länsstyrelsens bedömning är att det material vi har tagit fram uppfyller behovet av tidig och tydlig information om det svenska samhället. Utifrån den återkoppling vi har fått från exempelvis samhällskommunikatörer så bedömer vi att metodstödet kommer att bidra till att underlätta för samhällskommunikatörer i sin yrkesutövning.

Textmaterialet Om Sverige och metodstödet kommer att lanseras under hösten 2021 på Informationsverige.se.