Sammanställning om ensamkommande barn som avvikit åren 2013-2020

Som en del av uppdraget att främja kapacitet och beredskap i mottagandet av ensamkommande barn har länsstyrelserna i uppdrag att bidra till att motverka att ensamkommande barn och unga försvinner. Nu har länsstyrelserna tagit fram en rapport som redoviserar statistik från Migrationsverket om registrerade avvikningar åren 2013-2020. Sammanställningen syftar till att stärka kännedomen om problematikens omfattning och utveckling över tid, samt att belysa viktiga kunskapsluckor inom området.

Rapporten visar att problematiken kvarstår när det gäller ensamkommande barn som förvinner kvarstår, och att det finns mönster av överrepresentation med avseende på ålder, kön och nationalitet som är viktiga att ta i beaktande vid utformandet av relevanta preventionsåtgärder.

Ensamkommande barn som avvikit 2013 – 2020 (pdf)