Beredskap och kapacitet i mottagandet av ensamkommande barn och unga återrapportering 2020

Länsstyrelsens återrapportering av uppdrag 19 enligt regleringsbrevet för 2020

Länsstyrelserna ser en utveckling där mottagandet av ensamkommande barn och unga har fortsatt minska i omfattning till en historiskt låg nivå. 

På ett övergripande plan är den samlade bilden att mottagandekapaciteten i stort varit i balans under året, och att förutsättningarna att möta det väntade kapacitetsbehovet för åtminstone det närmaste året är övervägande goda. Denna bild grundar sig på länens egna bedömningar men också på de uppgifter som kommunerna själva lämnat i lägesbildsenkäten.

Samtidigt bedömer kommunerna sin egen förmåga att tillgodose behovet av boende och andra insatser till målgruppen alltmer negativt och många län gör bedömningen att beredskapen i kommunerna att vid behov ställa om till ett ökat mottagande är mycket begränsad. Det finns också en tydlig tendens att de boendeverksamheter som ännu finns kvar för målgruppen öppnas upp för en bredare målgrupp av barn och unga som är i behov av insatser från den sociala barn och ungdomsvården av andra skäl, en utveckling som vi i dagsläget vet för lite om för att kunna dra några slutsatser om hur den påverkar målgruppen ensamkommande barn och unga. Trots det låga mottagandet kan vi också konstatera att tidigare uppmärksammad problematik avseende avvikningar är fortsatt omfattande.

Länsstyrelsernas insatser för att möta behoven kopplade till denna utveckling har skett på olika nivåer och varierat över landet. Förutsättningarna för regional samverkan har påverkats i hög grad av det minskade mottagandet och länsstyrelserna har i sitt arbete bidragit till att ändå upprätthålla den regionala samverkan kring mottagandet på åtminstone en grundläggande nivå.