Lägesbilder från kommuner återrapportering 2021

I denna återrapportering redovisar Länsstyrelsen lägesbilder om kommunernas mottagande av nyanlända och asylsökande avseende beredskap och kapacitet, boende, skola och utbildning, socialtjänst och ensamkommande barn och unga. Rapporten baseras på lägesbildsrapporter från varje länsstyrelse utifrån inkomna enkätsvar från kommuner inom respektive län.
Under hösten 2021 genomfördes en nationell enkät som främst bestod av påståendefrågor som kommunerna fick ta ställning till och bedöma i vilken grad de instämmer, från instämmer helt till instämmer inte alls. Kommunerna ombads att kommentera sina svar. Enkäten innehöll även frågor om styrkor och svagheter i kommunernas arbete. 269 av landets 290 kommuner deltog i enkätstudien, vilket ger en svarsfrekvens på 93 procent.
Likt förra året bedöms mottagandet av nyanlända och asylsökande fungera förhållandevis väl i landet som helhet. Det gäller dock inte för alla individer. Vid en närmare analys går det att se att kommunerna har svårare att möta behov hos kvinnor som saknar utbildning, yrkeserfarenhet, kunskaper i svenska språket och digitala kunskaper.
Läs rapporten om lägesbilder (PDF)