Nytt uppdrag för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden

Regeringen ger Länsstyrelsen och flera myndigheter i uppdrag att ta fram en myndighetsgemensam plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden.

– Vi har sett att verksamheter för utrikes födda kvinnor som står långt från arbete eller studier ofta saknar planering, struktur och ekonomiska förutsättningar som håller över tid, säger Daniel Gustafsson, Länsråd, Länsstyrelsen Västernorrland. Det är därför viktigt att ta fram en gemensam plan för att öka förutsättningarna för utrikes födda kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen får i uppdrag att i samverkan ta fram en plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden.  Uppdraget ska samordnas av Arbetsförmedlingen och rapporteras till regeringen 31 mars 2023. Utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden är en prioriterad målgrupp, med särskilt fokus på anhöriginvandrare. Uppdraget från regeringen syftar till att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden genom bland annat metodutveckling, ökad kunskapsöverföring och förbättrad samverkan mellan myndigheter och kommunala, regionala och civila aktörer. Myndigheterna ska även bidra till ett jämställt och jämlikt bemötande och en likvärdig fördelning av stödåtgärder. Sedan tidigare har Länsstyrelserna haft i uppdrag att samla in och sprida goda exempel på uppsökande och motiverande arbete för att nå utrikes födda kvinnor som står långt från utbildning och arbetsmarknaden.

– Utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden är en viktig fråga för att uppnå ett inkluderande samhälle. Länsstyrelsen kommer att ta med sig erfarenheter från tidigare uppdrag i arbetet framåt. I våra uppdrag inom integration arbetar länsstyrelserna i samverkan med kommuner, regioner, samordningsförbund och civilsamhälle och länsstyrelserna kommer vara viktiga länkar mellan nationell, regional och lokal nivå, säger Michella Zayat, nationell samordnare integration.

Läs om uppdraget på Regeringens webbplats.