Så ska myndigheterna underlätta för utrikes födda kvinnor att få jobb

En kvinna i slöja står vid en arbetsbänk med en borr i handen.

Länsstyrelsen och flera andra myndigheter redovisar en gemensam plan för att få fler utrikes födda kvinnor i arbete.

Regeringen har tidigare givit Länsstyrelsen Västernorrland tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten ett uppdrag att i samverkan ta fram en plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden.

Den myndighetsgemensamma planen presenterades för regeringen den 31 mars i år.

Myndighetsgemensam plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden – Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

I planen pekas tre områden ut som viktiga att åtgärda för att fler utrikes födda kvinnor ska komma i arbete:

Likvärdigt bemötande

För att motverka diskriminering och rasism i mötet med myndigheter ska Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket samverka kring kompetensutveckling om likvärdigt bemötande samt metoder som bidrar till förändrade arbetssätt.

Likvärdig tillgång till insatser

Myndigheterna ska göra en gemensam uppföljning av tillgång till insatser och stöd för att upptäcka och åtgärda ojämställdheter i fördelning av insatser.

Information och kommunikation

Myndigheterna vill förbättra informationen till utrikes födda kvinnor, i synnerhet de som i nuläget inte har så många myndighetskontakter och därför riskerar att hamna i ett långvarigt utanförskap. I planen ges förslag på olika mötesplatser som når kvinnorna.

Länsstyrelsernas roll i arbetet

Länsstyrelserna arbetar med många olika frågor med koppling till målgruppen, bland annat jämställdhet, migration, nyanländas etablering och mänskliga rättigheter. I det fortsatta arbetet med planen kan länsstyrelserna bidra med kunskap och regionalt stöd inom dessa sakområden. I det fortsatta arbetet med planen kan länsstyrelserna bidra med kunskap och regionalt stöd inom dessa sakområden.

Länsstyrelserna kan även bidra med kunskap om lokala och regionala förutsättningar, framgångsrika insatser för målgruppen i länen samt kontakter till- och samverkanstrukturer med offentliga och civila aktörer i länen.

”De identifierade utvecklingsområdena förstärker möjligheten att gemensamt främja utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsinträde och länsstyrelserna har stor möjlighet att levandegöra den myndighetsgemensamma planen på regional nivå”, säger Andrea Buske, länsstyrelsernas representant i den myndighetsgemensamma operativa arbetsgruppen.

Mer information

Ett central del i arbetet har varit att lyssna till hur kvinnorna själva upplever svårigheter med att få arbete i Sverige.

Utrikes födda kvinnor vittnar om hinder för att få jobb | Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Lyssna på ett studiosamtal mellan Lars Lööw, överdirektör på Arbetsförmedlingen, och Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag om hur hindren för utrikes födda kvinnor ska minskas:

Utrikesfödda kvinnor – så ska fler få jobb – Arbetsförmedlingen – Play (arbetsformedlingen.se)