Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Kommuner kan ansöka om medel från länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer. Målgruppen för § 37a-insatser är nyanlända utlänningar, skyddsbehövande som berörs av massflyktsdirektivet, asylsökande och ensamkommande barn.

Under 2024 prioriteras insatser för snabbare etablering, bland annat insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn. Insatser som stödjer språkinlärning bör prioriteras, men medlen får även användas till insatser som syftar till att underlätta deltagandet i denna målgrupp. 

Utlysning 2024

För 2024 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län över 31 miljoner kronor, som därefter fördelas ut till övriga län. Varje länsstyrelse ansvarar för att lysa ut de medel som man har fått tilldelade samt för att hantera de ansökningar som kommer in från länets kommuner. Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut om bifall eller avslag.

Under 2024 är insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn prioriterade. Insatser som stödjer språkinlärningen ska särskilt prioriteras, men medlen får även användas till insatser som syftar till att öka deltagandet i denna målgrupp. I övrigt prioriteras även insatser som sker tillsammans med idéburen sektor. Mer information om ansökan av medlen finns på respektive länsstyrelses webbplats.

Medel kan primärt sökas för åren 2024 och 2025. Om det finns särskilda skäl för det kan medel även sökas och beviljas för år 2026.

Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut om ersättning den 13 juni 2024.

För mer information om medlen, kontakta din länsstyrelse.

Beviljade medel

2021

Familjekompis Örebro län 2022

Flera på jobbet! För ett inkluderande och hållbart arbetsliv + Stödjande insats för integration och familjkontakter.

Föräldrastöd och Integration 2.0

Föräldrastöd för alla nationaliteter

Projekt LÄTIFA

SFI och samhällsintroduktion för föräldralediga, nyanlända kvinnor

Läxläsningscafé

Språka tillsammans-SFI på Öppna Förskolan + Samkraft: jämställdhet i etablering

Hälsopepp & hälsoguide för innanförskap

Mötesplats Danderyd

Studieverkstad

Stärka språket

Språk -och kulturresa

Entreprenöriellt lärande – Överraskningsfredag (språk- och kulturvandring)+

Kulturtolk/brobyggare – familjecentrtalen i Flens kommun

Familjekompis Sörmland 2022

Mötesplats Gällivare – Kulturintegration

Empowerment-föräldralediga invandrarkvinnor, kvinnor med små barn och mammor som är hemma fast barnen är stora

Flyktingguide Andersberg, Svenska Kyrkan Halmstads församling – stödinsatser som syftar till inkludering i samhället

Kvinnokraft

Öppen förskola Hudiksvalls kommun

Öppna förskolan Frö1

Språkresan

Läsa för integration (LFI)

Insatser mot föräldralediga och arbetslösa

Insatser som stimulerar asylsökande/nyanlända till ökad inkludering genom insatser av civilsamhället/föreningar.

Nyckel till föreningslivet

Integration till fots, för kvinnor

Mötesplats med medborgarservice Huskvarna Söder

Familjekompis Kalmar

Föräldraledig i nytt land – lära, aktivera och engagera

Introduktionsförskola

Kulturtolk

Svenska med baby i Knivsta

Utveckling av introduktionsprogram för nyanlända/asylsökande och föräldralediga.

WWW föräldrar

Hälsopepp & hälsoguide för innanförskap

Hela Familjen

Jobbcoachning – stöd vid anställning för nyanlända ungdomar i Lerums kommun med Nya gymnasielagen

Språkcafé online och digitala kompismatchningar

Nätverksarbete för språkutveckling och snabbare etablering

Lära tillsammans

BAS förskola

Arbetsmarknadsguide för nyanlända

Förening för social etablering.

Förstärkt föräldrastöd i samverkan 2

Hälsopepp och hälsoguide för innanförskap

Aktiviteter med hästar, ridning, djur

Föreningslots och ung mentor i Lysekil

Förälder i nytt land 2.0

Språkvän

Projekt Brobyggare

Samhällsvägledning och arbetsMARKnad

VI ÄR MOTALA – Föräldrastöd till nyanlända

Språkcafé 

Föräldraskapsstöd på öppna förskolan

Tilläggsansökan – Implementera programmet ”Föräldraskap i Sverige” i Örebro län

Natur och cykel för alla

Integrationsenheten Orsa Kommun

Föräldrautbildningen ”Vi Möts”

ISU (Ingen ska lämnas utanför)

Hela familjen

Föräldrastöd för och med nyanlända

Integrationsnätverket för föräldrar

Föräldraskap

Starka tillsammans – nyanlända barnfamiljers väg till samhällsetablering

Föräldrastöd för nyanlända

Hela vägen II

Yrkesresan med baby

Integration i Bromma

Gruppverksamhet för barnlediga nyanlända

Mötesplats Tensta

Friluftsaktiviteter i scoutanda för en meningsfull fritid för nyanlända

Familjeforum Rågsveds grundskola

Etablering av nyanlända genom yrkesutbildning i transportsektorn

Språkutveckling för barn med svenska som andraspråk

Föräldragrupper 2022

Att stärka föräldrarnas etablering i samhället och motverka våld och förtryck

Hälsa i social gemenskap

Bärkraftiga individer – digital utveckling och tillgänglighet

Matrona kvinnoprojekt

Hands On

Vägen in – med hjälp av digital utveckling.

Utbildning och social inkludering för nyanlända

Etableringscentrum

Familjefritids

Digitalvän i Umeå

Inkludera flera – i föreningslivet

SPRAK-lära svenska genom drama

Anpassat föräldrastöd på modersmål i samarbete med Samhällsorienteringen till en utökad målgrupp

Mycket lite, lite mycket

Föräldrautbildning för nyanlända

Förening Tillsammans

Digital språkvän och föräldrarstöd

 

Digital språkvän och föräldrarstöd

Familjekompis Västmanland 2022

Skriv världen där du är!

SFI för föräldralediga och hemmavarande med barn

SFI/Föräldrasvenska på Familjecentralen

Familjecentralen/Öppna förskolan Kottens Mammagrupp

Föräldragrupp på öppna förskolan för nyanlända föräldralediga kvinnor på Fröja familjecentral.

Integration med utveckling mot nya mål 2

Fördel föräldraledig

Cafe Delaktighet/Projekt UD Ung & Delaktig

2020

Öppen förskola med fokus på språk och integration

Projekt Hemmamamma för barnets bästa

Stärka utrikesfödda kvinnor med barn i Arboga

Stödjande insatser för integration och familjekontakt

En aktiv fritid – för samman i Berg

DIG-IT-ALL

SFI och samhällsintroduktion för föräldralediga nyanlända kvinnor

Hälsa för alla med föreningsmatchning

Kvalitetssäkra integrationsfrämjande insatser på Mötesplatserna

Tetra – utvecklad språklig självkänsla

Signe – Språk, Integration, Gemenskap, Nyanländ, Enköping

Skate Dalarna, Falu kommun

Integration genom Astrid Lindgrens litteratur

EKA – Egen kraft till arbete

Kulturtolk/Brobyggare

Suggestopedi för föräldralediga

Mottagning case manager

Familjecentralen- en arena för anknytning, språkinlärning och integration

Kompis Sverige

Idrottens betydelse för delaktighet

Familjecentral som arena för integration

Familjekraft 2.0

Öppna förskolan-Nyckeln till språk och integration

Två nya fokusområden för WOW Halmstad

Mötesplats Hammarö

Dans Kraft

Meningsfull fritid

En lunch för alla

FIA – Familjer i Aktivitet

Utveckling och spridning av Barn och skola – RCN-metoden

Språk- och prekliniska studier för asylsökande och nyanlända medicinska akademiker (SFM) i Huddinge kommun

Språk i praktiken del 2.

Volleyvågen

Hälsoprojekt

Föräldracirklar

Min Väg till etablering

JärfällaKompis

Integrationsfrämjande arbete för asylsökande nyanlända och ensamkommande unga

Ett steg i taget

Svenska för föräldralediga och social mobilisering Norrliden

”Alla vill vara med”

KOM I JOBB

Familjekompis Värmland

Familjekompis Södermanland

Sång på Gång

Föräldrastöd och integration

Arbetslivskunskap – för unga nyanlända

Samverkansmodell -Integrationsguider och föreningslots

.

Växa tillsammans 20/21

Familjekompis i Örebro län

Fritidslots

Svenska för föräldralediga-med inriktning på hur svenska samhället fungerar

Samverkande Insatser för etablering i Kävlinge

Jobbguide till ensamkommande flyktingar

Starka föräldrar och trygga barn

SFI för föräldralediga på Öppna förskolan

Hur kan barns språkutveckling vara en del i arbetet med integration på familjecentralerna i Örebro län

Svenska med baby i Linköping

BAS – Bas för Arbete och Samhälle Öppna händer 2.0

Poddradio, arbetsmarknads- och integration

Förstärkt föräldrastöd i samverkan

Hälsoguide för innanförskap i Luleå kommun

PRISMA – Långsiktig plattform för offentlig-ideburen samverkan

Familjecoach Lysekils kommun

Engagemang i Malmö

Språkvän

Letterbox 2.0

Vi är Motala – Föräldrastöd till nyanlända

Shared reading med nyanlända och etablerade svenskar

Implementera programmet ”Föräldraskap i Sverige” i Örebro län

Öppna Folkhögskolan i Norberg 2.0

Tillsammans för hela familjen – Öppen förskola som mötesplats för språk och integration

Resursstöd till Svenska för föräldralediga på Öppn förskolan

Trygga föräldrar i utbildning och samhälle

Stärkt föräldrastöd med kulturkompetens

Språkträning och Friskvård för föräldralediga på Öppna Förskolan

Sommarskap – ung, flicka, nyanländ skapar bilder av sig själv och det svenska samhället

Tala svenska – Förstå Sverige

Föräldrasvenska för nyanlända

Fritidsbanken – en inkluderande mötesplats Främjande mellanmänskliga möten

Självstärkning, Kommunikation och Arbetsgivare (SKA)

Aphrodite

Hela Vägen

För oss och våra barn 2.0

Fritidsguidning – för en meningsfull fritid

Meningsfull fritid för alla – insats för att göra Kulturhuset Fregatten till ett mångkulturellt kulturhus

Hälsofrämjande utbildningsläger för nyanlända familjer

Min Språkvän

Språkvän och Föreningsmatchning

Att vara nyanländ förälder i Strömstad

Integrationsinsatser i Strömsund

Vardagsliv i Sverige – Metodutveckling och implementering av praktiskt föräldrastöd i grupp för utrikesfödda

Ett integrerat och hållbart liv i Sävsjö kommun

Aktivitetshjulet

Svenska med baby på Geneta Familjecentral

Destination Sölvesborg

Matrona kvinnoprojekt

Språkstödjande coach

SFI för föräldralediga

Vägen in – Kommunikativ svenska med praktiska inslag

Du har världens bästa barn!

Sfi – mamma/barn: Studiehall och samverkan för ökad integration och hälsa

Lära tillsammans

Den nya mansgruppen

Fritid genom återbruk

Språkvän och föräldrastöd

Mötesplats Vännäs

Arbetsmarknadsprojektet Jobbprepp

Svenska med baby i Värmdö kommun

Mammor Emellan

Integration i praktiken

Café Helheten

SFI för föräldralediga och hemmavarande med barn

 Föräldraskapsstöd med kulturtolk

Svenska för liten och stor

Familjer på väg

Integration med utveckling mot nya mål

Föräldraskapsstöd och integration i samverkan2

Din väg! Mot ramtiden i Östhammars kommun

Integration med utveckling mot nya mål

2019

Grundläggande språkintroduktion för föräldralediga utrikesfödda

Stöd för vårdnadshavares inkludering och integrering i samhället

Vi- aktivera och inkludera för en meningsfull fritid

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Pappautbildning

SFI och samhällsintroduktion för föräldralediga nyanlända kvinnor

Språkvän Borås

Språkstödjande insatser genom föräldraskapsstöd

Unga i integration

Unga i integration

Språkvänsverksamhet i Eskilstuna och integration via föreningslivet

Svenska för föräldralediga SFF

Välkommen till Falkenberg-Handledningspaket

 

Familjecentralen en arena för språk och integration

Volleyboll för alla

Kulturtolk

Språkcafe 2.0

Samverkan med vårdnadshavare i skolan 

Öppna förskolan som arena för integration – förberedande SFI, samhällskunskap och brobyggare

Språkstöd öppen förskola Habo

Föräldrasvenska 2.0

Språk i praktiken

Insatser mot föräldralediga samt föräldrastödsinsatser

Integrationsstöd till familjer med barn

Svenska med baby i Jönköping

Växa tillsammans

Forum Föräldraskapsstöd

KOM I JOBB

Familjekompis Örebro län

Gemensam samhällsinsats för att arbeta med segregationsproblematiken i Kungsmarksområdet

Språkcafé

Arbetslivskunskap

Växa tillsammans och Pappagrupper

Tillsammans för ett gemensamt Kungälv – med fokus nyanlända

Metodutveckling för arbete med social hälsa, välmående och fysisk aktivitet

BRA Föräldrar

Föräldrar i Laxå – del av Laxåmodellen

Studiecirklar för nyanlända unga vuxna och ensamkommande – en utveckling av projektet RÅDrum Lerum

Uttryck och möten i kulturbygd

Stöd för språkinlärning, hälsa och social inkludering för asylsökande och nyanlända i syfte att främja etablering i samhället och på arbetsmarknaden

Förmera SFI

Öppna Händer

Nyanlända föräldrars integration via öppna förskolan

Integrationsfrämjande
insats för hemmavarande kvinnor med unga barn

Norrbotten – arena för integration

Socialt resursteam

Språkvänscoach Lysekils kommun

Gränsgångare för inkludering

Det tidiga livet

Språkvän

Pilot Letterbox

Livräddning och vattensäkerhet för vuxna nyanlända/nysvenskar

Astrid

Vi är Motala – Föräldrastöd för nyanlända

Öppen förskola med svenskundervisning

Första förskolekontakten – Öppna förskolan som introduktion för nyanlända familjer

Sommarland Ölands folkhögskola
Föreningsguide Nacka

FFIF- Förstärka familjen i fokus

Utökade möjligheter till studier på heltid för Sfi

Insatser via familjecentralen som stöd för nyanlända familjers etablering i samhället

Samordnare mentorskapsprogram

Insatser via familjecentralen som stöd för nyanlända familjers etablering i samhället

Samordnare mentorskapsprogram

Träning och socialt umgänge med etableringssyfte

En tröja för alla

Föreningsspråkvän

Språkträning för föräldralediga på öppna förskolan

En tröja för alla

Kyläelämä – Byaliv

Pappa i det nya landet

Nätverk Piteå – vänfamiljer och nätverksträffar för integration och etablering Föräldrastöd till nyanlända

Föräldrastöd och svenska till nyanlända småbarnsföräldrar

Familjecoach Integration

Föreningslots i Robertsfors kommun

Stor och liten

Kommunvägledare/familjeguide

Kommunvägledare/familjeguide

Förebygga och motverka ungas utanförskap i Skinnskatteberg

Kugghjulet. Underlätta inkludering och integration av nyanlända föräldrar i det svenska samhället.

Jämställdhet för alla

Integration och folkhälsa i samarbete med föreningslivet

Utveckling av ”Sammanhållande länk för etablering inom arbetsmarknad och samhälle i Junsele”

Hedersvåld och förtryck

Öppna förskolan POP-UP på biblioteken med fokus jämställt föräldraskap och pappor för nyanlända småbarnsfamiljer.

Förstärkt integrationsinsats- stadsdelsammmor 2.0

Ungdomar som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd för studier enligt den nya gymnasielagen. Effekter av samlade insatser i Stockholms stad.

Kontaktperson till ensamkommande flyktingbarn, som blivit myndiga, för att möjliggöra integrering och självständighet.

Inkludering och integration i innerstan – andra steget

Digitalisering som verktyg för etablering och språkinlärning för nyanlända

Strömstad stärker barnperspektivet genom nyanländas föräldraroller

SFI på Öppna förskolan

Trygga zonen

Svenska med baby i Sundsvalls kommun

Föräldraskap i Sverige till Värmland

Nykraft 2.0

För barnens bästa i Svedala kommun

Idrottskul Säffle-Åmål 3.0

Det Lilla Extra By Soul

 

Matrona Kvinnoprojektet

Cykla i Timrå

Språkvänner i Timrå

Kulturtolkar växlar upp

INGÅNG Sverige, en utökad samhällsinformation

Språkspinning

Integration på Umeås gymnasieskolor

Vi tillsammans

Föräldrastöd på modersmål i samarbete med Samhällsorienteringen

Hälsoundervisning för nyanlända

Pappa kom hem 3.0

Hela familjens väg till språket

Kulturguide 2.0

Hälsa över ett mål mat

Flyktingguide/språkvän verksamhet

SFI & Familjcentralsverksamhet i samverkan

Utvecklingsinsats för språkcaféer i Västerviks kommun

Förbättra Träffpunkten för att skapa en trygg mötesplats även för flickor

Naturligtvis bäckby

Sommaraktiviteter

en Kulturvän

Flykten

Etablering ensamkommande

Föräldrasvenska i Öppna förskolan

Våra älskade barn i Växjö kommun

Idrottskul Åmål – Säffle 3.0

Aktiv fritid

Borta bra men hemma bäst? Föreningslots i Örebro

Integration och Föräldraskapsstöd i samverkan

Slussen – utökat stöd inför vuxenlivet, till nyanlända barn och unga i familjer

Din väg! Mot framtiden i Östhammars kommun

Handledare till språkpraktik

Samhällsguidning i samarbete med Röda korset