Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

skyskrapa

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund för insatser som skapar beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn, och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället (37 § i ersättningsförordningen 2010:1122).

Utlysning 2024

Under 2024 disponerar länsstyrelserna nationellt sett över 40 miljoner kronor. Varje länsstyrelse ansvarar för att lysa ut de medel, hantera ansökningar som kommer in från länets kommuner samt fatta beslut om bidrag.

Medel kan primärt sökas för åren 2024 och 2025. Om det finns särskilda skäl för det kan medel även sökas och beviljas för år 2026.

Mer information om ansökan av medlen finns på respektive länsstyrelses webbplats.

För mer information om medlen, kontakta din länsstyrelse.

Målgrupp för insatserna

Målgrupp för insatserna är nyanlända med uppehållstillstånd.

I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd samt personer med tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiala studier.

Nationell utlysning 2024

Insatser som syftar till att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn.

Med anledning av utmaningar kopplat till bibehållen beredskap och kapacitet vid lågt mottagande av nyanlända och ensamkommande barn anordnar länsstyrelserna 2024 en nationell utlysning av §37-medel. Den nationella utlysningen omfattar totalt 3 miljoner kronor och syftar till finansiering av insatser med inriktning samverkan, utveckling och/eller spridning av insatser/metoder för bibehållen kapacitet och beredskap vid lågt mottagande av nyanlända och ensamkommande barn.

Medel från nationell utlysning kan enbart användas för finansiering av insatser som genomförs i samverkan mellan kommuner/kommunalförbund i minst två län och/eller är av länsöverskridande/nationell karaktär och/eller där resultatet av insatsen involverar kommuner i minst två län.

Den nationella §37-utlysningen är öppen 1 mars – 20 juni 2024. Beslut om inkomna ansökningar fattas senast 20 september. Projektstart tidigast 20 september 2024. Länsstyrelsen kan inte bevilja retroaktiv finansiering. Medel från den nationella utlysningen beviljas i första hand för 2024 och 2025, finansiering för 2026 kan beviljas om det bedöms särskilt angeläget.

Läs mer om utlysningen på Länsstyrelsens webbplats. Där hittar du också länk till e-tjänsten för ansökan.