Statsbidrag till verksamheter för asylsökande

Länsstyrelserna kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Hur länsstyrelserna ska hantera bidraget regleras av Förordning om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (2016:1364).

För 2022 förfogar länsstyrelserna totalt över 68 miljoner kronor.
Av anslagsposten beräknas 30 miljoner användas för samhällsinformation till
asylsökande och insatser som främjar hälsa.  Bidrag får lämnas för verksamhet som
är riktad till målgruppen för tidiga insatser, och där syftet med verksamheten
är att främja kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och
arbetsmarknaden eller hälsa.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Målgrupp för verksamheten

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet direkt riktad till, eller till förmån för, personer över 18 år som antingen är asylsökande, eller som har beviljats uppehållstillstånd men som bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden. I gruppen asylsökande ingår både asylsökande som bor på anläggningsboende och asylsökande som bor i eget boende.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd som bor i eget boende eller till personer som är under 18 år.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Vilka insatser kan få bidrag?

Syftet med bidraget är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja förutsättningarna för en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Förordningen som reglerar bidraget förtydligar även vilken typ av verksamhet eller insatser det kan handla om, och vilken inriktning verksamheten eller insatsen ska ha. Närmare bestämt ska verksamheten eller insatsen syfta till att:

  • främja målgruppens kunskaper i svenska,
  • främja målgruppens kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden, eller
  • hälsa.

En verksamhet eller insats kan ligga inom ramen för ett eller flera av dessa områden.

Bidrag kan inte sökas för praktikverksamhet. Bidrag kan inte heller sökas för verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Under 2022 är samhällsinformation till asylsökande och insatser som främjar hälsa särskilt prioriterade.

Vem kan söka bidrag?

Bidrag kan sökas av ideella föreningar, kommuner eller kommunalförbund och trossamfund. Bidrag kan inte sökas av stiftelser eller företag.

Ideella föreningar

En ideell förening kännetecknas av ett ideellt ändamål eller en ideell verksamhet. Föreningen ska ha ett öppet medlemskap och vara uppbyggd så att alla medlemmar kan påverka verksamheten. Utmärkande för en ideell förening är också just den ”ideella” karaktären. Denna innebär att föreningen antingen har en ideell målsättning eller att den främjar sina medlemmars ekonomiska intressen men utan ekonomisk verksamhet.

Trossamfund

Registrerade trossamfund samt Svenska kyrkan kan söka bidrag. Trossamfunden måste, liksom övriga organisationer som söker bidrag, leva upp till kraven som ställs i förordning 2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

Kommuner och kommunalförbund

Kommuner och kommunalförbund kan söka och beviljas bidrag. Den bedrivna verksamheten får i sådana fall inte heller innebära att kommunen beviljas bidrag för uppgifter som kommunen är skyldig att utföra i alla fall.

Ansökningstider

Under 2022 startar utlysningsperioden tidigast 14 februari med
möjlighet för att Länsstyrelser att även anordna en andra utlysning senare
under året. Läs mer på respektive länsstyrelse. Ansökningsformulär finns på
respektive länsstyrelses webbplats.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.