Statsbidrag till verksamheter för asylsökande

Länsstyrelserna kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Hur länsstyrelserna ska hantera bidraget regleras av Förordning om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (2016:1364).

För 2024 förfogar länsstyrelserna totalt över 68 miljoner kronor. 

Bidrag får lämnas för verksamhet som är riktad till målgruppen för tidiga insatser, och där syftet med verksamheten är att främja kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden eller hälsa.

Målgrupp för verksamheten

Bidrag får lämnas till avgiftsfri verksamhet för, eller till förmån för, personer över 18 år som är asylsökande eller som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboende.

Bidrag kan även lämnas till avgiftsfri verksamhet för, eller till förmån för skyddsbehövande som berörs av massflyktsdirektivet.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd i eget boende eller verksamhet direkt riktad till personer under 18 år.

Vilka insatser kan få bidrag?

Syftet med bidraget är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja förutsättningarna för en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Insatser eller verksamheter som beviljas bidrag ska syfta till att främja:

  • kunskaper i svenska språket,
  • kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden, eller
  • hälsa.

En verksamhet eller insats kan ligga inom ramen för ett eller flera av dessa områden.

Bidrag kan inte sökas för praktikverksamhet. Bidrag kan inte heller sökas för verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Vem kan söka bidrag?

Bidrag kan sökas av ideella föreningar, kommuner eller kommunalförbund och trossamfund. Bidrag kan inte sökas av stiftelser eller företag.

Ideella föreningar

En ideell förening kännetecknas av ett ideellt ändamål eller en ideell verksamhet. Föreningen ska ha ett öppet medlemskap och vara uppbyggd så att alla medlemmar kan påverka verksamheten. Utmärkande för en ideell förening är också just den ”ideella” karaktären. Denna innebär att föreningen antingen har en ideell målsättning eller att den främjar sina medlemmars ekonomiska intressen men utan ekonomisk verksamhet.

Trossamfund

Registrerade trossamfund samt Svenska kyrkan kan söka bidrag. Trossamfunden måste, liksom övriga organisationer som söker bidrag, leva upp till kraven som ställs i förordning 2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

Kommuner och kommunalförbund

Kommuner och kommunalförbund kan söka och beviljas bidrag. Den bedrivna verksamheten får i sådana fall inte heller innebära att kommunen beviljas bidrag för uppgifter som kommunen är skyldig att utföra i alla fall.

Ansökningstider

Under 2024 startar utlysningsperioden tidigast 15 februari med möjlighet för att länsstyrelser att även anordna en andra utlysning senare under året. Läs mer på respektive länsstyrelses webbplats.

Ansökningsformulär finns på respektive länsstyrelses webbplats.