Lägesbilder från kommuner återrapportering 2023

Länsstyrelsernas återrapportering av uppdrag 3.B.17 enligt regleringsbrevet för 2023.