Lägesbilder från kommuner återrapportering 2022

Länsstyrelsernas återrapportering av uppdrag 3.B.16 enligt regleringsbrevet för 2022.

I denna återrapportering redovisar länsstyrelsen lägesbilder om kommunernas beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända och asylsökande samt ensamkommande barn och unga. I år redovisas dessutom, i en separat del, lägesbilder gällande skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. Rapporten baseras på redovisningar från varje länsstyrelse utifrån inkomna enkätsvar från kommuner inom respektive län.

I oktober 2022 skickade länsstyrelserna ut en digital enkät till alla kommuner i landet. 99 procent av landets kommuner (287 av 290) besvarade den digitala enkäten vilket utgör ett gediget underlag för rapporten.

Likt förra året bedöms mottagandet av nyanlända och asylsökande fungera förhållandevis väl i landet som helhet. Likaså vad gäller skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. Mottagandet av sistnämnda har visat att kommunerna har ganska god beredskap och kapacitet att ställa om till förändrade förutsättningar.