Tidiga insatser för asylsökande återrapportering 2022

Länsstyrelsernas återrapportering av uppdrag 3.B.20 enligt regleringsbrev för 2022.

Den samlade bedömningen av länsstyrelsernas arbete och resultat är att det under 2022 har funnits en relativt god kapacitet i länen för att tillgodose behovet av insatser för asylsökande och skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. I samtliga län finns etablerade strukturer för samverkan och väl etablerade nätverk med kommuner och civilsamhälle för dialog och samarbete som är anpassade utifrån regionala och lokala förutsättningar.

Flyktingsituationen från Ukraina har präglat mycket av länsstyrelsernas arbete med TIA under året, där dessa nätverk har visat sig vara avgörande för att snabbt kunna få till en fungerande samordning och kvalitetssäkrad informationsspridning. Söktrycket på årets utlysningar av statsbidrag var mycket högt då intresset för att söka medel ökade bland aktörer till följd av lättade pandemirestriktioner och flyktingsituationen från Ukraina.