Tidiga insatser för asylsökande återrapportering 2020

I rapporten redovisas en bedömning av vilka förutsättningar som finns i länen att på kort och lång sikt tillgodose behovet av tidiga insatser för kvinnor och män samt framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Länsstyrelserna följer också upp organisering och genomförande av insatser samt lämnar en redogörelse för vad det utbetalade statsbidraget för tidiga insatser har använts till och en bedömning av i vilken mån syftet med stödet har uppnåtts.

Den samlade bedömningen av länsstyrelsernas insatser och resultat är att det finns en god kapacitet i länen för att möta asylsökandes behov av insatser under asyltiden. Länsstyrelserna bedömer att det finns ett fortsatt starkt engagemang från civilsamhället kring dessa insatser och en flexibilitet för snabb anpassning och omställning av arbetet utifrån förändrade förutsättning. En viktig förutsättning för att bibehålla kapaciteten och engagemanget kring insatser är dock att det finns erforderliga resurser för att bistå arbetet i form av tillgängliga statsbidrag även framöver. Länsstyrelsernas samordnande roll i länen har också en avgörande betydelse för att säkerställa en ändamålsenlig geografisk spridning av och tillgång till insatser som motsvarar behov i länen.