Samhällsorientering återrapportering 2022

Länsstyrelsernas återrapportering av uppdrag 3.B.23 enligt regleringsbrev för 2022.

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta den nyanlände flyktingens etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen. Länsstyrelserna har ett uppdrag att följa upp samhällsorienteringen för nyanlända.

I princip erbjuder alla kommuner i Sverige samhällsorientering enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. För kommuner med lågt eller inget mottagande kan det vara mer kostnadseffektivt att gå ur regionala samverkansavtal och i stället ingå bilateralt avtal med en annan kommun eller leverantör. Samhällsorientering via fjärrundervisning har ökat.

Länsstyrelsen främjar och stödjer samarbete mellan kommuner om samhällsorienteringen, bland annat genom att i samverkan med myndigheter och andra aktörer arrangera utbildningsdagar för samhälls- och hälsokommunikatörer på såväl regional som nationell nivå. I dagsläget saknas dock helhetssyn; det finns ingen uttalad nationell funktion med formellt ansvar för innehåll, deltagarurval, frekvens, uppföljning och bedömning. Det finns heller ingen garant för den pedagogiska kvaliteten i de olika utbildningssatsningarna.

Länsstyrelsen föreslår att ett nationellt centrum inrättas med ansvar att stödja och koordinera samhällsorienteringen på nationell, regional och lokal nivå.