Lägesbilder från kommuner återrapportering 2020

Länsstyrelsens återrapportering av uppdrag 16 enligt regleringsbrevet för 2020.

I denna återrapportering redovisar länsstyrelserna lägesbilder om kommunernas mottagande av nyanlända och asylsökande inom beredskap och kapacitet, boende, skola och utbildning, socialtjänst och ensamkommande barn och unga. Kommunerna bedömer att mottagandet av nyanlända och asylsökande generellt sett fungerar bra.

Rapporten baseras på lägesbildsrapporter från varje länsstyrelse utifrån inkomna enkätsvar från kommuner inom respektive län. Kommunerna ombads också att motivera sina svar. Enkäten innehöll även frågor om framgångsfaktorer och utvecklingsområden. 267 av landets 290 kommuner deltog i enkätstudien, vilket ger en svarsfrekvens på 93 procent.