Ersättning enligt 37 och 37a §§ återrapportering 2022

Länsstyrelsernas återrapportering av uppdrag 3.B.21 och 3.B.22 enligt regleringsbrev för 2022.

Länsstyrelserna bedömer att arbetet med §37- och §37a-medlen under 2022 har fungerat mycket väl. Intresset för medlen är fortsatt högt hos kommuner och det strategiska arbetet med medlen effektiviseras kontinuerligt via utveckling av strukturer och rutiner. Medlen har under året bidragit till ökad beredskap och kapacitet i kommunerna och främjat etablering i samhället genom att skapa nätverk, förbättrat föräldrastöd och stöd till språkinlärning.

Länsstyrelsen gör fortsatt bedömningen att statsbidragen i många fall varit en avgörande faktor för insatser som främjar integration och etablering. Med delvis olika utformning och inriktning fungerar både §37 och §37a som en katalysator för utveckling av nya samverkansformer och metoder inom kommunerna.

Länsstyrelsernas redovisningar betonar fortsatt betydelsen av samverkan för att bibehålla kommunernas beredskap och kapacitet för mottagande och etablering. Statsbidragen bidrar till att skapa förutsättningar för utveckling av befintliga och nya former av samverkan både mellan och inom kommuner såväl som samverkan med idéburen sektor. Enligt länsstyrelserna tenderar intresset och behovet av samverkan öka i takt med minskat ordinarie mottagande och förändrat mottagande i samband med krisen i Ukraina.