Tillväxt Kvinna

Plats: Botkyrka kommun

Kontakt: Alexander Haddad, alexander.haddad@botkyrka.se  

Tidsperiod: 2018-11-01 till 2021-10-31

Finansiering: Projektet finansieras av Tillväxtverket, Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem och Botkyrka kommun.

Budget: 4234334:-

Samarbetspartner: ​Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen, Botkyrka Folkhögskola, Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem 

Beskrivning:

”Jag mejlade mitt CV till gruppledaren och han visste vad jag ville göra. Det som blev viktigt var att gruppledaren inte bara pratade om saker utan även gjorde något konkret. Han tog kontakt med en förskola i Salem och ordnade en intervju angående extratjänst. Jag trodde på gruppledaren och det han sa. Jag har inte fått den hjälpen förut” – deltagare Tillväxt kvinna

Tillväxt kvinna var ett projekt som erbjöd arbetslivsinriktade insatser till utrikesfödda kvinnor som behövde ett samordnat stöd för att närma sig arbetsmarknaden. I projektet samverkade Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen och lokala idéburna organisationer för att samla kompetens inom både offentlig sektor och civilsamhället.

Den prioriterade målgruppen var arbetslösa utrikesfödda kvinnor i åldern 25–64 år som behövde ett samordnat stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen anvisade kvinnor till projektet.

Gruppen bestod av både nyanlända kvinnor och kvinnor som bott i Sverige i flera år, men som inte hade etablerat sig på arbetsmarknaden. Kvinnorna kom från olika världsdelar, men majoriteten kom från Mellanöstern. Arbetsförmedlingen och Botkyrka kommun gjorde en kartläggning av kvinnornas utbildnings- och yrkesbakgrund. Kvinnornas utbildningsnivå varierade, men majoriteten av kvinnorna hade låg utbildning. Några kvinnor kunde inte läsa eller skriva, en del hade gått i grundskolan, några hade gymnasieutbildning och en del hade högskoleutbildning.

Projektets förväntade resultat var att:
• Ta emot totalt 360 deltagare under projektperioden 2018–2021.
• Skapa ett nätverk av arbetsgivare som kunde erbjuda vägar in på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor i Botkyrka kommun.
• Skapa ett nätverk av kvinnliga mentorer som själva hade etablerat sig på arbetsmarknaden och ville stötta andra kvinnor i den processen.
• Deltagarna skulle känna att de fått ett ökat livsutrymme och ökad egenmakt.
• Minst 20 % av deltagarna skulle börja arbeta eller studera efter projektet. Ytterligare 30% skulle göra stegförflyttningar och vara tillgängliga på arbetsmarknaden.
• Öka och fördjupa samverkan mellan samverkansparterna.

Fram till maj 2021 hade projektet tagit emot 236 kvinnor. Av dessa började 16 kvinnor arbeta och åtta kvinnor studera. Flera deltagare upplevde att de har fått ökat livsutrymme och ökad egenmakt. Det fanns också ett fortsatt behov av språkträning och hälsofrämjande insatser för att fler skulle bli redo för arbete.

Länk: Nej.

Kategori: Vägledande insatser