Beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända återrapportering 2021

Länsstyrelserna har i uppdrag att verka för att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot personer som omfattas av lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. I rapporten redovisas en bedömning av förutsättningarna i länen att anpassa beredskap och kapacitet till förändringar i det totala mottagandet och i sammansättningen av gruppen som tas emot. Vidare lämnas en bedömning av framgångsfaktorer och utvecklingsområden för att säkerställa långsiktig hållbarhet och kvalitet i mottagandet och en bedömning av resultaten av länsstyrelsernas insatser.

Länsstyrelserna har trots pandemin fortsatt arbetet med samverkan, samordning, kompetenshöjning och informationsspridning i länen. Länsstyrelserna har genom sin roll på den regionala arenan bidragit till att stötta kommunernas integrationsarbete och upprätthållit frågan kring kommunernas beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända.