Beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända återrapportering 2022

Länsstyrelsernas återrapportering av uppdrag 3.B.18 enligt regleringsbrev för 2022.

Länsstyrelserna har i uppdrag att verka för att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot personer som omfattas av lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. I rapporten redovisas en bedömning av förutsättningarna i länen att anpassa beredskap och kapacitet till förändringar i det totala mottagandet och i sammansättningen av gruppen som tas emot. Vidare lämnas en bedömning av resultaten av länsstyrelsernas insatser.

Länsstyrelserna har genom sin regionala roll bidragit till att stötta kommunernas integrationsarbete och verkat för att stärka kommunernas beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända. Länsstyrelsernas bedömning är att hanteringen av mottagandet från Ukraina stärkte länsstyrelsens roll som samordnande av integrationsfrågorna. Samtliga länsstyrelser lyfter att mottagandet av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet har haft påverkan på det egna arbetet. Däremot bedömer länsstyrelserna att arbetet har kunnat upprätthållas på en god nivå.