Beredskap och kapacitet i mottagandet av ensamkommande barn och unga återrapportering 2022

Länsstyrelsernas återrapportering av uppdrag 3.B.19 enligt regleringsbrev för 2022.

Under det gångna året bröts trenden med ett minskat mottagande av ensamkommande barn som hållit i sig sedan 2016. Utöver att antalet asylsökande ensamkommande barn till Sverige ökade med närmare 25 procent så bidrog antalet ensamkommande barn från Ukraina till att antalet ensamkommande närapå tredubblades jämfört med föregående år.

Utifrån länsstyrelsernas länsredovisningar och kommunernas egna uppgifter i länsstyrelsernas lägesbildsenkät bedöms kommunerna ha klarat att hantera denna oförutsedda utveckling överlag väl. Efter ett lågt mottagande under flera års tid bedöms de svagaste faktorerna inom mottagandet vara den begränsade tillgången till boendealternativ och ett stort beroende av familjehemsplaceringar samt en ansträngd arbetssituation och begränsade utredningsresurser på många håll inom socialtjänsten.

Sammantaget bedöms länsstyrelsernas insatser under året ha varit av stor vikt för att hantera mottagandet av skyddsbehövande från Ukraina som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv. Genom de regionala nätverk och informationskanaler som länsstyrelserna har upparbetade sedan tidigare har relevant och aktuell information kunnat spridas snabbt och med hög träffsäkerhet till berörda nyckelpersoner och yrkesverksamma i olika delar av mottagandet ute i kommunerna och hos andra berörda aktörer.