Utvecklingsmedel §37 och §37a återrapportering 2021

Länsstyrelserna bedömer att arbetet med §37- och §37a-medeln under 2021 har fungerat mycket väl. Intresset för medlen är fortsatt högt hos kommunerna och det strategiska arbetet med medlen effektiviseras kontinuerligt via utveckling av strukturer och rutiner. Medlen har under året bidragit till ökad beredskap och kapacitet i kommunerna och främjat etableringen i samhället genom att skapa nätverk och stödja språkinlärning.
Länsstyrelserna gör bedömningen att medlen i många fall varit en avgörande faktor för att skapa insatser som främjar integration och etablering och de fungerar som en katalysator för att undersöka och utveckla nya samarbeten och metoder i kommunerna
Liksom tidigare år bedömer länsstyrelserna att samverkan både inom och mellan kommuner är viktigt, och att medlen bidrar till initiering och utveckling av denna samverkan. Länsstyrelsernas redovisningar betonar att betydelsen av samverkan för att bibehålla beredskap och kapacitet ökar ytterligare vid ett lågt mottagande. Statsbidragen §§37 och §37a är fortsatt en viktig komponent i arbetet med samordning av mottagande i länen och i samverkan med regionala och statliga aktörer. Medlen används för att möta behov som länsstyrelserna identifierat i behovsanalyser, regionala strategier och överenskommelser. I de fall där kommunerna har en ansträngd ekonomisk situation kan medlen ha en avgörande roll för att utveckla samarbeten, metoder och arbetssätt för att uppnå god kvalitet i arbetet med nyanlända och asylsökande. Länsstyrelserna bedömer att medlen även fortsatt kommer att vara viktiga för det strategiska arbetet.
Läs rapporten om utvecklingsmedel §37 och §37a (PDF)