SO-enkäten 2023 – uppföljning av samhällsorientering

Varje kommun ska enligt Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare erbjuda mottagna nyanlända samhällsorientering. Enligt Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare ska länsstyrelserna följa upp verksamheten. Enligt samma förordning 12 § ska varje kommun lämna de uppgifter Länsstyrelsen behöver för att följa upp samhällsorienteringen. 

Syftet med webbenkäten

Denna webbenkät syftar till att följa upp hur samhällsorienteringen fungerar i kommunerna. 

Samråd har genomförts med Sveriges Kommuner och Regioner i enlighet med förordningen om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från kommuner och näringsidkare, SFS 1982:668.

Resultatet av denna webbenkät ska redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet i en länsstyrelsegemensam rapport den 1 mars 2024. Jämställdhetsaspekter ska vara ett tydligt fokus i redovisningen. Resultatet ska också ligga till grund för den enskilda länsstyrelsens analys och uppföljning av samhällsorienteringen i varje län. 

Vem besvarar webbenkäten?

Enkäten ska besvaras av alla kommuner. För att minimera risken att er kommun besvarar enkäten flera gånger, kontrollera gärna med ansvarig chef att det är du som ska besvara den.

Ansvarig kommun ska besvara webbenkäten även om samhällsorienteringen sker i samverkan eller har upphandlats. Kommunen kan behöva inhämta vissa uppgifter från ansvarig SO-utförare för att kunna besvara webbenkäten. Översikt av frågorna i webbenkäten finns i pdf-kopia som skickades via mail till er kommunbrevlåda den 9 oktober 2023.
Här kan du se vad länsstyrelsen frågar efter i webbenkäten.

Praktiskt om webbenkäten

Alla frågor behöver inte besvaras på en gång. Efter varje del kan du spara och fortsätta senare. När du sparar fyller du i din mejladress och då skickas ett mejl till dig med en länk. Genom länken i det mejlet kan du sedan återuppta webbenkäten. Det är alltid möjligt att gå tillbaka i enkäten och ändra dina tidigare svar. Enkäten tar cirka 20–30 minuter att besvara. Vi behöver ditt svar senast 10 november 2023.

Webbenkätens innehåll

Webbenkäten är uppdelad i följande delar:

  1. Organisering och genomförande
  2. Deltagande och målgrupper
  3. Uppföljning och tillgänglighet
  4. Samhällskommunikatörer 
  5. Samverkan
  6. Textmaterialet ”Om Sverige” och metodstödet för samhällsorientering.

Hitta till webbenkäten

Vänligen säkerställ att det är du som ska besvara SO-enkäten för att minimera risken att er kommun besvarar den flera gånger.

Länk till webbenkäten

Den ska vara besvarad senast den 10 november 2023.

OBS! Om du väljer möjligheten att spara och fortsätta senare:
I enstaka fall har det förekommit att fritextsvar inte sparas när man har valt att återuppta enkäten. För att vara säker rekommenderar vi att du sparar dina fritextsvar på din dator.

Frågor om webbenkäten

Vänd dig i första hand till kontaktperson på Länsstyrelsen i ditt län.

Länk till kontakta länsstyrelsen i ditt län.

Övergripande frågor om samhällsorienteringen

Elin Strand

Nationell samordnare samhällsorienteringen

integration@lansstyrelsen.se

Så hanterar vi era svar och personuppgifter

Länsstyrelsen kan komma att dela med sig av era svar till andra aktörer som arbetar med att följa upp och utveckla samhällsorienteringen. Detta sker endast på gruppnivå och inte på enskild kommunnivå. 

Information om hur vi behandlar personuppgifter på Länsstyrelsens webbplats.

Tack på förhand för ditt bidrag och din tid.