Samhällsorientering återrapportering 2020

Länsstyrelserna har ett uppdrag att följa upp samhällsorienteringen för nyanlända. Samhällsorienteringens syfte är att underlätta den nyanlände flyktingens etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen skall ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen.

De flesta kommuner lever upp till sitt ansvar att erbjuda samhällsorientering enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Det är glädjande att utförare av samhällsorienteringen i så hög grad lyckades utöka samhällsorienteringen till 100 timmar förra året trots de svårigheter pandemin medförde.

Utmaningar kopplade till samhällsorienteringen är att målgruppen för samhällsorienteringen blir mindre, andelen kvotflyktingar och antal språk ökar, alltmedan antal individer inom varje språkgrupp minskar. Det kan leda till väntetider vilket försenar nyanländas etablering, och det blir kostsamt för kommuner att erbjuda samhällsorientering med få deltagare på de mindre språken. Distansundervisning under kvällar eller helger kan vara en öppning dels för deltagare som annars tvingas vänta, dels för de som arbetar och inte har möjlighet att gå en ordinarie kurs under dagtid på vardagar, till exempel individer i den utvidgade målgruppen.

Redovisningen analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv.