Fördelningen av anvisade nyanlända för 2022

Länsstyrelserna har nu fattat beslut om fördelningen mellan länens kommuner för 2022. 

Vid beslut om kommuntal ska hänsyn tas till kommunernas:

  • Befolkningsstorlek och befolkningsprognos
  •  Arbetsmarknadsförutsättningar
  • Tidigare mottagande (asylsökande, ensamkommande, nyanlända flyktingar)
  • Nyanländas självbosättning

Bosättningslagen, som innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända, kom 2016. Den syftar till att åstadkomma en jämnare fördelning av mottagandet mellan landets kommuner och till att nyanlända ska ges bättre förutsättningar att snabbare etablera sig på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Detta ska uppnås genom den jämnare fördelningen och genom att mottagandet i högre grad styrs mot kommuner med goda arbetsmarknadsförutsättningar.