Uppsökande och motiverande arbete återrapportering 2021

Länsstyrelsen i Värmlands län ska samla in och sprida goda exempel på uppsökande och motiverande arbete för att nå utrikes födda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden och utbildning. Exempelsamlingen ska bl.a. kunna användas av kommuner eller kommun i samverkan med en eller flera organisationer för insatser som beviljas ersättning enligt 37 a § förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

Utrikes födda kvinnors etablering är en viktig fråga för att uppnå ett inkluderande samhälle. Länsstyrelserna kommer att ta med sig erfarenheter från uppdraget i arbetet framåt. De nya samverkansinsatserna som startats kommer att upprätthållas i många län och spridning av exempelsamling och goda exempel kommer att fortsätta.

Läs rapporten om exempelsamling uppsökande och motiverande arbete (PDF)