Ersättning enligt 37 och 37a §§ återrapportering 2020

Länsstyrelsens återrapportering av uppdrag 22 enligt regleringsbrevet för 2020

Länsstyrelserna uttrycker att arbetet med § 37- och § 37a-medlen under 2020 har fungerat mycket väl. Intresset för medlen är fortsatt högt hos kommunerna, vilket visas av söktrycket under året.

Det strategiska arbetet med medlen har under året effektiviserats ytterligare genom att förfina strukturer och rutiner för arbetet med medlen. Medlen har under året bidragit till ökad beredskap och kapacitet i kommunerna och främjat etableringen i samhället genom att skapa nätverk och stödja språkinlärning och ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelserna gör bedömningen att medlen i många fall har varit en avgörande faktor för att skapa integrationsfrämjande insatser och fungerar som en katalysator för att undersöka nya samarbeten och metoder i kommunerna. För att utveckla beredskap och kapacitet under ett lågt mottagande är även samverkan över kommungränser viktigt, och medlen kan bidra till att initiera just samverkan och samordning.