6 miljoner till nationella insatser för asylsökande

Flera personer sitter runt ett bord och pratar med varandra.

Länsstyrelserna har möjlighet att fördela statsbidrag för tidiga insatser för asylsökande (TIA). Syftet med TIA är att främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd i Sverige samt motverka passivisering under asyltiden.

Under 2021 förfogar länsstyrelserna över totalt 98 miljoner kronor att fördela i hela landet. Av dessa avsattes 6 miljoner till en nationell utlysning för kapacitetsstärkande insatser till förmån för målgruppen, där stöd och utbildningsinsatser riktat till frivilliga och anställda som arbetar med samhällsinformation för asylsökande har prioriterats.

Länsstyrelsen genomförde en utlysning av nationella TIA-medel under perioden 29 mars-30 april. Intresset hos civilsamhällets aktörer har varit stort och det har ansökts för mer än dubbla beloppet av tillgängliga medel. Sammanlagt inkom nio ansökningar varav fem beviljades.  

– Alla inkomna ansökningar syftar till att sprida samhällsinformation till målgruppen på lite olika sätt, säger Niclas Olstedt, samordnare utvecklingsmedel vid Länsstyrelsen i Jönköpings län. Bland de beviljade insatserna finns flera som använder sig av digitala verktyg för att uppnå nationell spridning. Flera ansökningar har också haft ett tydligt jämställdhetsperspektiv, vilket premierats i årets utlysning. Bedömningen är att dessa nationella projekt har goda möjligheter att stödja utförandet av tidiga insatser och bidra till en kapacitetsförstärkning.

Beviljade insatser

NTF – Trafiksäkerhet för asylsökande

Höja trafiksäkerheten för målgruppen genom utveckling och spridning av digitalt material om trafiksäkerhet

Bilda – Kliv in!

Sammanställning av ett digitalt ledarmaterial som stödjer användandet av samhällstjänster. 

Ibn Rushd – HOJA – Hälsa och jämställdhet asylsökande

Stödja anställda och volontärer med samhällsorienterande utbildningsinsatser inom jämställdhet, motverkande av våld i nära relationer samt psykisk ohälsa. 

Studieförbundet Vuxenskolan Väst – Lita på Sverige?

Distanskurs till tidig samhällsinformation med inriktning på civilsamhället Öka tillgängligheten till tidig samhällsinformation genom utformning av en distanskurs för asylsökande, baserad på filmer från tidigare projekt Lita på Sverige.

Hej Främling! – Hej Värdegrund!

Ledarutbildning i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt globala mål.