6 miljoner att söka för insatser/verksamheter av nationell karaktär

Pengar

Länsstyrelserna har möjlighet att fördela statsbidrag för tidiga insatser. Under 2021 har länsstyrelserna totalt 98 miljoner kronor att fördela. Av dessa är 6 miljoner avsatta för ansökningar av nationell karaktär.

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för asylsökande (TIA) i hela landet. Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunplacering. I gruppen asylsökande ingår både de som bor på anläggningsboende och de som bor i eget boende. Syftet med insatserna är att påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.

Samverkansinsatser prioriteras

Under 2021 kan nationella medel gå till kapacitetsstärkande insatser såsom stöd och utbildningsinsatser riktat till frivilliga och anställda som arbetar med samhällsinformation för asylsökande. I utlysningen kommer samverkansinsatser att särskilt prioriteras. Vidare prioriteras insatser som har ett tydligt jämställdhetsperspektiv.

Utlysningen av nationella TIA-medel pågår under perioden 29 mars-30 april 2021 och ansökningarna handläggs av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Kontakta länsstyrelsen i ditt län