51 miljoner till integrationsprojekt

I år kommer länsstyrelserna att fördela över 51 miljoner kronor till insatser i kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter för nyanlända invandrare och asylsökande.

Insatserna ska syfta till att underlätta etablering i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn. En av årets prioriteringsgrunder har varit insatser som riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn. Insatser som stöder språkinlärningen för denna målgrupp är särskilt prioriterad.

– Det är en viktig prioritering att satsa på föräldralediga och andra personer med små barn. Det känns därför jättebra att hela 49 miljoner av projektbudgeten – inklusive de medel vi fått återbetalade från avslutade projekt – har gått till den typen av insatser. En så stor andel av budgeten har aldrig tidigare gått till insatser för denna målgrupp, säger Niclas Olstedt, samordnare utvecklingsmedel vid Länsstyrelsen i Jönköpings län. En annan prioritering har varit insatser där kommuner samverkar med idéburen sektor. En stor majoritet av insatserna sker i ett sådant samarbete. 

Det har funnits farhågor om att den pågående coronapandemin skulle leda till avsevärt färre ansökningar. Många kommuner har upplevt svårigheter att planera i vilken utsträckning insatser skulle kunna genomföras under rådande omständigheter. Trots detta kan de flesta länsstyrelserna rapportera om ett högt intresse för medlen. 

–  Vi hade 15 miljoner lägre projektbudget jämfört med föregående år, men glädjande nog har söktrycket varit nästan lika högt som tidigare år. Kommunerna har sökt för 1,7 gånger tillgängliga medel, vilket är marginellt lägre mot tidigare, säger Niclas Olstedt. 

Några av de beviljade projekten är Utbildning och social inkludering för nyanlända (Trelleborgs kommun), Svenska med baby (Knivsta kommun), SFI/Föräldrasvenska på familjecentralen (Årjängs kommun och Integrationsnätverket för föräldrar (Ragunda kommun). 

Länsstyrelsen i Jönköpings län är sedan 2014 ansvarig för att fatta beslut om och betala ut medel till de sökande kommunerna.