40 miljoner kronor att söka för tidiga insatser i årets andra utlysning

Två personer vid ett bord

En del av Länsstyrelsernas uppdrag kopplat till integration handlar om att fördela statsbidrag till tidiga insatser för asylsökande/nyanlända. Under 2021 förfogar länsstyrelserna totalt över 98 miljoner kronor, varav 60 miljoner kronor är en förstärkning av medlen för samhällsinformation till asylsökande. Den 30 augusti öppnade årets andra utlysning som totalt omfattar 40 163 000. 

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för asylsökande (TIA) i hela landet. Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunplacering. I gruppen asylsökande ingår både de som bor på anläggningsboende och de som bor i eget boende. 

Syftet med bidraget är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja förutsättningarna för en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd. Under 2021 prioriteras stöd och utbildningsinsatser riktat till frivilliga och anställda som arbetar med samhällsinformation.

Beviljade insatser skall ligga inom ramen för ett eller flera av följande områden: 

  • främja målgruppens kunskaper i svenska,
  • främja målgruppens kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden, eller
  • hälsa.

Bidrag kan sökas av ideella föreningar, kommuner eller kommunalförbund och trossamfund. Bidrag kan inte sökas av stiftelser eller företag.

Läs mer på respektive länsstyrelse. Ansökningsformulär finns på respektive länsstyrelses webbplats.