Regional samverkan

På de här sidorna samlar vi nationellt material i syfte att stärka samordningen på regional nivå runt de människor som kommer till Sverige för att söka skydd, förenas med anhöriga och bidra med sin kompetens och erfarenhet på arbetsmarknaden.

Varför regional samverkan?

Det övergripande syftet med den regionala samverkan är att stärka och utveckla arbetet inom migration och integration samt att arbeta för ett inkluderande mottagande av nyanlända kvinnor och män, flickor och pojkar där individers resurser tas till vara.

"Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund."

Syftet är även att tillhandahålla en regional plattform för dialog samt att ge stöd till den samverkan som pågår lokalt. Sammantaget handlar det om att synliggöra individers behov och underlätta för de nyanlända att så snabbt som möjligt få tillgång till olika insatser och därmed etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället.

I samverkan kan gemensamma regionala lägesbilder skapas och regionala mål och prioriteringar fastställas. En gemensam strategi med gemensamma mål ger vägledning för olika aktörers insatser på integrationsområdet samt bidrar till att strukturella problem och utvecklingsområden hanteras på rätt nivå av rätt aktörer och att dubbelarbete undviks. Genom en väl fungerande samverkan kan regionala intressen och utmaningar även lyftas gemensamt till den nationella nivån.

Flexibilitet i utformning

I flertalet befintliga strategier och överenskommelser inom migration och integration har ett antal fokusområden definierats. Många av dessa fokusområden är gemensamma mellan olika län och handlar om boende/bosättning, arbete, utbildning och hälsa. Det finns också exempel på regionalt definierade fokusområden som exempelvis delaktighet, interkulturell förståelse, barn och unga samt social sammanhållning. Fokusområden, och mål inom dessa fokusområden, behöver definieras i respektive län av samverkande aktörer utifrån regionala och lokala förutsättningar. Det behövs därutöver en flexibilitet vad gäller mål och målområden och skalbara system som kan växa och minska eftersom migration är en process i ständig förändring där antalet nyanlända till Sverige varierar över tid.

På lång sikt syftar den regionala samverkan inom migration och integration till att främja länens utveckling och den sociala sammanhållningen. Befintliga strategier/överenskommelser kan kopplas till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) eller till en Regional utvecklingsplan (RUP). Strategierna/överenskommelserna kan också kopplas till arbetet med Agenda 2030, jämställdhet, likvärdig behandling och mänskliga rättigheter.

Kunskapsbanken har tagits fram i samverkan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelsen, Migrationsverket, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakta länsstyrelsen i ditt län

Försäkringskassans webbplats

Migrationsverkets webbplats

SKR – Sveriges Kommuner och Regioners webbplats

Arbetsförmedlingens webbplats

Regeringens webbplats

För hållbar utveckling, webbplats för de globala målen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.