Regionala strategier och överenskommelser

Här finns exempel på regionala strategier och överenskommelser som beskriver samverkan på regional nivå i integrationsfrågor.

Omslagsbild till en rapport. Barn som springer

Integrationsstrategi för Kalmar län

Denna strategi ska bidra till målet att i Kalmar län har utrikes födda lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället som inrikes födda Första upplagan av länets integrationsstrategi kom 2013 Idag har strategin 32 anslutna samverkanspartners Myndigheter, regionen, kommuner, civilsamhället och privata aktörer arbetar tillsammans kring integration för att främja länets framtida välfärd och tillväxt Strategin har fem fokusområden: Arbete och kompetens, utbildning och språk, hälsa och välbefinnande, bostad och bosättning samt social sammanhållning.

Integrationsstrategi för Kalmar län på Länsstyrelsen Kalmar läns webbplats

 

Framsida strategisk överenskommelse för Kronobergs län 2019-2025

Strategisk överenskommelse för Kronobergs län 2019-2025

Arbetsmarknadssamverkan i Kronoberg har givit en regional arbetsgrupp, bestående av representanter från länsstyrelsen i Kronobergs län, Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Växjö kommun att driva en bred och inkluderande process för framtagande av en strategisk regional överenskommelse inom mottagande och etablering i arbets- och samhällslivet.

Strategisk överenskommelse för Kronobergs län på Länsstyrelsen i Kronobergs läns webbplats

Framsida regional utvecklingsstrategi integration 2019-2022

Regional utvecklingsstrategi integration 2019-2022, Västerbotten

Länets gemensamma strategi för ensamkommande barn, asylsökande och nyanlända barn och vuxna oavsett kön, könsöverskridanade identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Regional utvecklingsstrategi integration 2019-2022, Västerbotten på Länsstyrelsen Västerbottens webbplats

Framsida till Samverkan-2021-migration-integration-vg

Samverkan inom migration och integration i Västra Götaland

Västra Götalands län samarbetar inom migration och integration i länet. Arbetet syftar till att stärka och utveckla politikområdena migration och asyl samt nyanländas etablering. Västra Götaland har delat upp arbetet på lokal, delregional och länsövergripande nivå. Det lokala arbetet är uppdelat mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen.

I Göteborgsregionen samordnas arbetet av kommunalförbundet GR. Länsstyrelsen samordnar, förutom i Göteborgsregionen, det regionala och delregionala arbetet. På nationell nivå pågår samarbete via en så kallad samverkansdelegation. I den nationella samverkansdelegationen ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges kommuner och regioner.

Framsida Regional överenskommelse för etablering i Blekinge län 2019-2021

Regional överenskommelse för etablering i Blekinge län 2019–2021

I Blekinge finns en regional överenskommelse kring mottagande av nyanlända och ensamkommande barn. Alla kommunerna, tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Region Blekinge och Länsstyrelsen Blekinge, är med. I denna samverkansstruktur finns ett Integrationsråd, samt en beredningsgrupp/integrationsnätverk.

Regional överenskommelse för etablering i Blekinge län 2019–2021 på Länsstyrelsen i Blekinges webbplats

Framsida Regional överenskommelse om integration och etablering i Uppsala län 2019-2021

Regional överenskommelse om integration och etablering i Uppsala län 2019-2021

Att få en bostad och att kunna skapa sig ett hem i en långsiktig och trygg boendelösning är ett första avgörande steg på vägen in i samhället och grundläggande för att skapa en trygg start i livet för alla barn.

I RUS anges att ”Långsiktiga lösningar för att öka inkluderingen är ett skolsystem som ger kunskap, utjämnar skillnader och ger alla en bra start i livet, tillgång till bostad samt en fungerande arbetsmarknad.

En god och jämlik hälsa för alla i länet är en prioriterad fråga.

Regional överenskommelse om integration och etablering i Uppsala län 2019-2021 på Länsstyrelsen Uppsala läns webbplats

Framsida till Vägen in

Vägen in - samverkan för ett bärkraftigt, gränslöst och attraktivt Dalarna

Den regionala överenskommelsen Vägen in består av en avsiktsförklaring om samverkan, principer och utgångspunkter för arbetet samt fem utpekade samverkansområden som undertecknades av parterna den 3 juni 2015.

Vägen in på Länsstyrelsen Dalarnas läns webbplats

Framsida integrationsstrategi för Gotland 2017-2023

Integrationsstrategi för Gotland 2017-2023

Den här strategin utgår från den första av de elva europeiska grundprinciperna för integration: ”Integration är en dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt tillmötesgående mellan alla invandrare och invånare i medlemsstaterna”. För att uppnå integration mellan personer födda i Sverige och andra länder krävs en ömsesidig förståelse och respekt för alla människors lika värde.

Integrationsstrategi för Gotland 2017-2023 på Länsstyrelsen Gotlands läns webbplats

Hållbar integration i Östergötland 2021-2025

Hållbar integration i Östergötland 2021-2025

Vägledande för samverkan kring integration i Östergötland är den regionala överenskommelsen – Hållbar integration i Östergötland. Parterna i den regionala överenskommelsen ska gemensamt verka för ett inkluderande Östergötland. Den regionala överenskommelsen ska bidra till att länet nyttjar befintliga resurser på ett effektivt sätt genom gemensamma satsningar. I den regionala samverkan kring integration tar vi ansvar för att bidra till bättre samhällsetablering, hållbar tillväxt och utveckling. Även näringslivet och civila samhället är viktiga aktörer i arbetet. 

Regional samverkan på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.